Spółka partnerska jest spółką osobową, która powstaje w momencie wpisania ją do rejestru. Tego rodzaju spółkę mogą założyć jedynie osoby wykonujące tzw. wolny zawód np.; adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, lekarz, tłumacz przysięgły czy księgowy. Wspólnikami spółki partnerskiej mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne, posiadające udokumentowanie kwalifikacje do wykonywania, wymienionych w Kodeksie spółek handlowych, wolnych zawodów.

Umowa spółki partnerskiej musi zostać zawarta na piśmie oraz określać dane partnerów ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jednakże partner nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstały w następstwie wykonywania przez innego partnera wolnego zawodu w spółce tzw. błąd w sztuce, ani też za zobowiązania spółki spowodowane działaniem lub zaniechaniem osób zatrudnionych przez spółkę, a których przełożonym był inny partner.

Jeżeli natomiast wspólnicy postanawiają zaciągnąć kredyt na spółkę, wówczas część partnerów lub wszyscy partnerzy mogą zgodzić się na ponoszenie odpowiedzialności bez ograniczeń i solidarnie ze spółką oraz pozostałymi wspólnikami.

Spółkę partnerską można rozwiązać np. w przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w umowie spółki lub po podjęciu jednomyślnej uchwały partnerów w tej sprawie, lub ogłoszeniu upadłości spółki, czy też prawomocnego orzeczenia sądu bądź utraty uprawnień do wykonywania wolnego zawodu przez wszystkich partnerów spółki.
W przypadku śmierci partnera spółka nie ulega rozwiązaniu, jest natomiast możliwość przystąpienia jako partnera spadkobiercy zmarłego, o ile posiada on kwalifikacje do wykonywania wolnego zawodu.