Do wydziałów karnych sądów w całym kraju trafia codziennie wiele spraw między innymi z oskarżenia o wyłudzenie. Pokrzywdzonym zależy jednak przede wszystkim zwykle nie tyle na skazaniu sprawcy wyłudzenia co na odzyskaniu wyłudzonego mienia. A z tym najczęściej jest problem na drodze cywilnej ponieważ osoby dopuszczające się wyłudzeń najczęściej nie posiadają formalnie żadnego majątku z którego komornik mógłby przeprowadzić skuteczną egzekucję.

Postępowanie karne może być skuteczną alternatywą mającą na celu odzyskanie wyłudzonego mienia ale to w znacznej mierze zależy od wierzyciel bądź reprezentująego go profesjonalnego pełnomocnika. Chodzi o to, że w wyroku karnym sąd może nakazac naprawienie szkody i bywa to skuteczny środek zwłaszcza wtedy, gdy orzeczone zostaje kara p[ozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na czas próby. Jeżeli do tgo zostanie orzeczony obowiązek naprawienia szkody, to skazany bywa zmotywowany do zwrotu wyłudzonego mienia ponieważ jeśłi nie zwróci, sąd moż ezarządzić wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 46 Kodeksu karnego, w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części.  Jak wynika z brzmienia powyższego przepisu, nałożenie na skazanego obowiązku naprawienia szkody obliguje sąd tylko na wniosek pokrzywdzonego i dlatego warto taki wniosek złożyć nie zdając się na uznanie sądu w tej kwestii.

Uwaga jednak: zgodnie z art. 415 § 1 sąd nie orzeknie obowiązku naprawienia szkody jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono.  Jeżeli zatem liczymy na skazanie dłużnika w procesie karnym, to lepiej wstrzymać się z cywilnym powództwem o zapłatę. Oczywiście roszczenie stwierdzone obowiazkiem naprawienia szkody również może być przedmiotem komorniczego postępowania egzekucyjnego tyle że bez odsetek za zwłokę. Jednak o zasądzenie odsetek możemy wystąpić właśnie na drogę cywilną: https://pamietnikwindykatora.pl/odsetki-od-obowiazku-naprawienia-szkody-w-wyroku-karnym/.

współpraca: pamietnikwindykatora.pl